);

Privacy en GDPR

Privacyverklaring EU-verordening 2016/679 e D. Lgs. 196/2003

Pignacca Francesco Guido Giuseppe, P.I: 02547240743 als Data Controller (hierna “Data Controller”), informeert, overeenkomstig art. 13 D. Lgs. 196/2003 (hierna: “Privacy Code“) en art. 13 EU-verordening 2016/679 (hierna “GDPR“), die gebruikersgegevens zal verwerken (hierna “gebruiker” en / of “gebruikers”) verzameld via de website www.animapuglia.it (hierna ook ” Site “) op de manier en voor de volgende doeleinden.

1 – Type gegevens verwerkt via de website
De gegevensbeheerder behandelt de volgende soorten persoonlijke gegevens (hierna “gegevens” genoemd) die de gebruikers van de site tijdens hun raadpleging en navigatie hebben verstrekt, en in het bijzonder:

1.1 – Gegevens verkregen tijdens de navigatie van een gebruiker op de website
De computersystemen, de cookietechnologie en de softwareprocedures die worden gebruikt om de Website te exploiteren, verkrijgen tijdens hun normale werking enkele gegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internet. Dit is informatie die niet wordt verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde belanghebbenden, maar die door hun aard, door verwerking en associatie met gegevens van derden, gebruikers in staat stellen te worden geïdentificeerd. Deze categorie gegevens omvat bijvoorbeeld de IP-adressen of de domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de Gebruikers die verbinding maken met de Site, de pagina’s die worden bezocht door de Gebruikers binnen dezelfde, de domeinnamen en de adressen van de websites waarop de gebruiker toegang heeft gekregen (op basis van verwijzing) van de site, de adressen in de URI (Uniform Resource Identifier) ​​-notatie van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die is gebruikt bij het indienen van het verzoek bij de webserver, de grootte van de bestand verkregen als reactie, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord gegeven door de webserver, en andere parameters gerelateerd aan het type browser (bijv. Internet Explorer, Chrome, Firefox …), besturingssysteem (bijv. Macintosh, Windows) en alles ‘ De IT-omgeving van de gebruiker.

Deze gegevens worden verzameld via technische cookies van derden en analytische cookies van derden. Voor meer informatie over browsergegevens, worden gebruikers uitgenodigd om het cookiebeleid van de site te raadplegen.

1.2 – Persoonlijke gegevens verstrekt door gebruikers

De Website is voor de Gebruiker zonder zijn identificatie toegankelijk voor raadplegingsdoeleinden. De gebruiker heeft echter het recht om, indien gewenst, de eigenaar te voorzien van identificatiegegevens zoals naam en voornaam, e-mail, om informatie te ontvangen over de structuur en commerciële aanbiedingen van de producten / diensten op de site en deze hetzij rechtstreeks, hetzij door het contactformulier of het nieuwsbriefformulier in te vullen.

2 – Doel van de behandeling

 1. De door de Gebruiker verstrekte gegevens worden verwerkt zonder voorafgaande toestemming van de Gebruiker volgens art. 24 lit. b) Privacycode en art. 6 lett. b) GDPR, voor de volgende Servicedoeleinden:
 2. voor het beheer en de verwerking van statistische enquêtes over het gebruik van de site;
 3. om het onderhoud en de technische assistentie uit te voeren die nodig zijn om de correcte werking van de Site en de daarmee verbonden diensten te verzekeren;
 4. om de kwaliteit en structuur van de site te verbeteren, evenals om nieuwe diensten, functies en / of functies daarvan te creëren;
 5. om de Gebruiker in staat te stellen de informatie te vinden om zijn kennis te vergroten over de problemen op de site en over de producten en diensten die het aanbiedt;
 6. om een ​​eventueel door de Gebruiker ingediend contact verzoek te verwerken door het invullen van het juiste formulier of per e-mail;
 7. om de houder in staat te stellen zijn rechten in rechte uit te oefenen en om illegaal gedrag te onderdrukken;
 8. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of voorschriften.

– Aard van de bepaling: noodzakelijk – Gevolgen weigering om gegevens te verstrekken: Als de gegevens niet worden verstrekt, kan de gegevensbeheerder de door de gebruiker gevraagde activiteit niet uitvoeren.

– Gegevensbeschermingsmaatregelen: het serverbesturingssysteem, waarin de website en de database worden toegewezen, wordt geïnstalleerd op een cloudgebaseerde hardware-infrastructuur door het bedrijf Hostgator, die een hoge mate van integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van de informatie.
De gegevens van de eigenaar van de site (e-mails en namen van alle contactpersonen) worden binnen de computers bewaard en zijn alleen toegankelijk voor de eigenaar en worden beschermd door een toegangswachtwoord en door externe antivirus- en anti-inbraaksystemen. Alle andere externe icloud-systemen zullen gegevensbewaring verder garanderen volgens de geldende voorschriften.

1 – De door de Gebruiker verstrekte gegevens worden verwerkt, behoudens toestemming van de Gebruiker op grond van art. 23 van de Privacy Code en art. 6 lett. a) GDPR, voor de volgende commerciële doeleinden:
2 – om de gebruiker toe te staan om commerciële communicatie per e-mail te verzenden over producten, initiatieven en / of diensten die worden aangeboden via de website en / of nieuwsbrieven die informatie bevatten over de diensten die door de structuur worden aangeboden.

– Aard van de overdracht: facultatief

– Gevolgen van weigering om gegevens te verstrekken: als niet wordt toegestaan dat de gegevensbeheerder de gevraagde activiteit kan uitvoeren, kan de toestemming worden geweigerd, zodat de gegevensbeheerder niet kan nagaan welke diensten voldoen aan de eisen en aan hun behoeften voldoen.

3 – Aard van de verstrekking van gegevens

Het verstrekken van gegevens door de Gebruiker is noodzakelijk voor de doeleinden van de Dienst als bedoeld in paragraaf 1 van de vorige paragraaf en optioneel voor de in punt 2 bedoelde service. Elke weigering om dergelijke gegevens te verstrekken kan leiden tot de onmogelijkheid om diensten te verlenen.

4 – Wijze, plaats en duur van de behandeling

De verwerking van de gegevens van Gebruikers wordt uitgevoerd door middel van de handelingen vermeld in art. 4 van de Privacy Code en art. 4 n. 2) GDPR en in het bijzonder: verzameling, registratie, organisatie, opslag, raadpleging, verwerking, wijziging, selectie, extractie, vergelijking, toegang, gebruik, interconnectie, blokkering, communicatie, annulering en vernietiging van gegevens.
De Data Controller verwerkt de persoonlijke gegevens van gebruikers door passende beveiligingsmaatregelen te nemen om ongeoorloofde toegang tot, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen.
De verwerking gebeurt met behulp van IT- en / of telematicatoepassingen, met organisatorische methoden en met logica die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. In aanvulling op de gegevenscontroller kunnen zij in sommige gevallen toegang hebben tot externe gegevens (zoals externe technische dienstverleners, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die ook, indien nodig, gegevensverwerkers hebben aangewezen door de gegevensbeheerder.
De bijgewerkte lijst met managers kan altijd worden aangevraagd bij de Data Controller.

Plaats

De gegevens worden verwerkt op het kantoor van de verantwoordelijke voor gegevensverwerking en op elke andere plaats waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Neem voor meer informatie contact op met de gegevensbeheerder. Duur van de verwerking: alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in elk geval uiterlijk 2 jaar na hun verzameling voor de doeleinden van de in punt 1 bedoelde dienst lid II en uiterlijk één jaar na de inning ervan voor de in punt 2 van punt II bedoelde commerciële doeleinden.

 

Details over de verwerking van persoonsgegevens:

 

Contact opnemen met de gebruiker

Contactformulier aanwezig op de site

Door het contactformulier met hun gegevens in te vullen, stemt de gebruiker ermee in om te reageren op verzoeken om informatie, offertes of andere soorten die worden aangegeven door de kop van het formulier.

Verzamelde persoonlijke gegevens: achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Contact per telefoon

Gebruikers die hun telefoonnummer hebben opgegeven, kunnen worden gecontacteerd om meer informatie te verstrekken over de gevraagde service of, als gevolg van toestemming, voor commerciële of promotionele doeleinden met betrekking tot deze activiteit, en om te voldoen aan verzoeken om ondersteuning.

Persoonlijke gegevens verzameld: telefoonnummer.

 

Voor statistisch sitebeheer

Met de services in dit gedeelte kan de Data Controller verkeersgegevens bewaken en analyseren en worden ze gebruikt om het gedrag van gebruikers bij te houden.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt persoonlijke informatie die is verzameld met het doel het gebruik van deze site te evalueren, rapporten samen te stellen en deze te delen met andere diensten die door Google zijn ontwikkeld.
Google kan de Persoonlijke gegevens gebruiken om de advertenties van zijn advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Plaats van behandeling: USA – Privacy Policy – Opt Out

Google Tag Manager (Google Inc.)

Google Tag Manager is een statistische dienst aangeboden door Google Inc.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Plaats van behandeling: USA – Privacy Policy

 

Voor het bekijken van inhoud van externe platforms

Met dit type service kunt u inhoud die op externe platforms wordt gehost rechtstreeks vanaf de pagina’s van deze site weergeven en ermee communiceren.
In het geval dat een service van dit type is geïnstalleerd, is het mogelijk dat, zelfs als de gebruikers de service niet gebruiken, dezelfde verkeersgegevens worden verzameld met betrekking tot de pagina’s waarin deze is geïnstalleerd.

Google Maps-widget (Google Inc.)

Google Maps is een kaartvisualisatieservice die wordt beheerd door Google Inc. en waarmee deze toepassing dergelijke inhoud op zijn pagina’s kan integreren.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Plaats van behandeling: USA – Privacy Policy

5 – Toegang tot gegevens

De gegevens kunnen alleen voor de hierboven genoemde doeleinden toegankelijk worden gemaakt voor de volgende onderwerpen:

Gegevensbeheerder (site-eigenaar) in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke / geautoriseerde en / of interne beheerder van de verwerker en / of systeembeheerder en eventuele aanvullende interne / geautoriseerde agenten die specifiek zijn aangegeven door de gegevensbeheerder.

Externe bedrijven of andere entiteiten die namens de eigenaar uitbestedingsactiviteiten uitvoeren (bijv. E-mailserviceprovider, webagentschap, reclamebureau, webmaster) in hun hoedanigheid van externe gegevenscontroller overeenkomstig artikel 29 van de Code on bescherming van persoonlijke gegevens.

6 – Datacommunicatie

Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker (ex artikel 24, letter a), b), d) Privacycode en art. 6 lett. b) en c) GDPR), kan de Data Controller de gegevens van de Gebruiker bekendmaken voor de doeleinden van de Dienst waarnaar wordt verwezen in art. II.1) aan toezichthoudende organen, gerechtelijke autoriteiten en aan alle andere onderwerpen aan wie de mededeling bij wet verplicht is voor de verwezenlijking van de genoemde doeleinden, als autonome gegevenscontroleurs. Gebruikersgegevens worden niet bekendgemaakt.

7 – Gegevensoverdracht

De door de Gebruiker verstrekte persoonlijke gegevens mogen alleen worden gebruikt voor het verzenden van communicatie met betrekking tot de gevraagde dienst, per e-mail of telefoon voor initiatieven en / of diensten aangeboden door de site en / of, in geval van specifieke toestemming, nieuwsbrief met inzichten in de belangrijkste kwesties met betrekking tot de aangeboden diensten.

Afgezien van deze zaak vindt het beheer en de opslag van gegevens plaats op servers in de Europese Unie of de VS en / of, in het bijzonder voor de webservers waarin de webruimte van de website zich bevindt (www.aruba.it die voorziet in zijn privacybeleid – https://www.aruba.it/domini/contratti/arubapolicyprivacy.aspx). De gegevens die zijn verkregen met toestemming van de gebruiker volgens punt 2 over het doel van de behandeling, worden niet overgedragen buiten de Europese Unie.

8 – Websites van derden

Opgemerkt dient te worden dat als de Website links bevat naar websites van derden, de Data Controller geen controle uitoefent over de inhoud van dergelijke websites noch toegang heeft tot de persoonlijke gegevens van de bezoekers van die websites. .

De eigenaars van de bovengenoemde websites zullen daarom de enige en exclusieve eigenaars en controleurs blijven van de verwerking van persoonsgegevens door hun gebruikers, de overgebleven gegevensbeheerder, die geen verband houdt met deze activiteit, evenals enige aansprakelijkheid, nadeel, kosten, die kunnen worden afgeleid. van zijn mislukking of onjuiste voltooiing.

9 – Gebruikersrechten

De gebruiker heeft het recht om de in art. 7 van de Privacy Code en art. 15 GDPR.

In het bijzonder heeft de Gebruiker het recht om op elk moment van de Eigenaar bevestiging te verkrijgen van het bestaan of niet van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, zelfs als deze nog niet geregistreerd zijn, en hun communicatie in begrijpelijke vorm.

Met betrekking tot de behandelingen die in deze informatieve nota worden beschreven, kan de belanghebbende onder de door de AVG vastgestelde voorwaarden de rechten uitoefenen die zijn vastgesteld in de artikelen 15 tot 21 van de AVG en met name de volgende rechten:

 • toegangsrecht– artikel 15 GDPR: het recht om bevestiging te verkrijgen dat persoonsgegevens worden verwerkt of niet, en in dit geval krijgt u toegang tot uw persoonlijke gegevens, inclusief een kopie daarvan.
 • recht op verbetering– artikel 16 GDPR: recht om onverwijld de correctie van onjuiste persoonsgegevens die hem betreffen en / of de integratie van onvolledige persoonsgegevens te verbeteren;
 • recht om te annuleren (recht om te worden vergeten)– Artikel 17 GDPR: recht om zonder uitstel de annulering van persoonsgegevens van hem te verkrijgen.
 • recht op verjaring– artikel 18 GDPR: recht op beperking van behandeling wanneer:
 1. de belanghebbende betwist de juistheid van persoonsgegevens, voor de periode die de houder nodig heeft om de juistheid van dergelijke gegevens te verifiëren;
 2. de verwerking is illegaal en de belanghebbende partij is tegen annulering van persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan dat het gebruik ervan beperkt is;
 3. persoonlijke gegevens zijn nodig voor de belanghebbende om een recht voor de rechtbank vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 4. de belanghebbende verzette zich tegen de behandeling op grond van art. 21 GDPR, in afwachting van de verificatie van de mogelijke prevalentie van legitieme redenen van de houder van de behandeling met betrekking tot die van de belanghebbende.
 • recht op gegevensportabiliteit– artikel 20 GDPR: recht op ontvangst, in een gestructureerd formaat, algemeen gebruikt en leesbaar door een automatisch apparaat, de persoonlijke gegevens die hem betreffen en die aan de eigenaar zijn verstrekt en het recht om deze zonder belemmeringen aan een andere houder door te geven, als de behandeling gebaseerd is op toestemming en gebeurt met geautomatiseerde middelen.
 • recht van verzet– Artikel 21  GDPR: recht om te allen tijde om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, om de verwerking van persoonsgegevens over hem op basis van de wettigheid van legitiem belang of de uitvoering van een taak in het openbaar belang of uitoefening van overheidsbevoegdheden, inclusief profilering, tenzij er legitieme redenen zijn voor de voor de verwerking verantwoordelijke om de verwerking voort te zetten die prevaleert boven de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de beoordeling, uitoefening of verdediging van een recht voor de rechtbank. Verder het recht om zich te allen tijde tegen de verwerking te verzetten indien persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, inclusief profilering, voor zover deze verband houden met dergelijke direct marketing.

De bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend tegen de Eigenaar door contact op te nemen met de hierboven beschreven referenties.

De uitoefening van rechten als belanghebbende is gratis krachtens artikel 12 GDPR. In geval van kennelijk ongegronde of buitensporige verzoeken, ook vanwege hun herhalingsvaardigheid, kan de houder echter een redelijke vergoeding voor de kosten in rekening brengen, in het licht van de administratieve kosten die zijn gemaakt om het verzoek te beheren, of de voldoening van zijn verzoek ontkennen.

 

 • HERROEPINGSRECHT:

De geïnteresseerde heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de behandeling op basis van toestemming vóór intrekking.

 

 • RECHT VAN KLACHT:

10 – Hoe rechten uit te oefenen

Om gebruik te maken van de rechten waarnaar in het vorige artikel wordt verwezen, kan de gebruiker op elk moment contact opnemen met de eigenaar van de site via e-mail info@animapuglia.it

De belanghebbende heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Rome (RM)

11 – Eigenaar en manager van de behandeling
De gegevensbeheerder is Pignacca Francesco Guido Giuseppe, 72017 Ostuni BR P.I: 02547240743
e-mail: info@animapuglia.it

12 – Informatie Updates
Houd er rekening mee dat deze informatie zal worden onderworpen aan periodieke updates die zullen worden gemarkeerd op de website.

13 – Datum van de laatste wijziging
Deze informatie werd bijgewerkt op 11/05/2018.